اهدا احکام و جوایز جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی، شهرستان اردستان
به گزارش روابط عمومی هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان

اهدا احکام و جوایز جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی، شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومی هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان: حکم، مدال و جوایز نقدی نفرات برتر جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی (ویژه بانوان) به خدیجه فدوی نایب رییس بانوان هییت ورزش روستایی اردستان، توسط دبیرهییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان اهداء گردید.