اهدا احکام و جوایز جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی، شهرستان اصفهان

اهدا احکام و جوایز جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی، شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان: حکم، مدال و جوایز نقدی نفرات برتر جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی (ویژه بانوان) به مرضیه فرامرزی نایب رییس هییت ورزش روستایی شهرستان اصفهان توسط نایب رییس بانوان هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان اهداء گردید.