اهدا احکام و جوایز جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی، شهرستان خور و بیابانک
به گزارش روابط عمومی هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان

اهدا احکام و جوایز جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی، شهرستان خور و بیابانک

به گزارش روابط عمومی هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان: حکم، مدال و جوایز نقدی نفرات برتر جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی (ویژه بانوان) به فرهاد علیان رییس هییت ورزش روستایی شهرستان خور و بیابانک، توسط نایب رییس بانوان هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان اهداء گردید.