اهداء احکام و جوایز جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی، شهرستان نجف آباد

اهداء احکام و جوایز جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی، شهرستان نجف آباد

به گزارش روابط عمومی هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان: حکم، مدال و جوایز نقدی نفرات برتر جشنواره هر شهرستان یک بازی بومی محلی (ویژه بانوان) به فهیمه زمانیان رییس هییت ورزش روستایی شهرستان نجف آباد توسط نایب رییس بانوان هییت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان اهداء گردید.